Verejné obstarávanie: Obstaranie vysokozdvižných zariadení do výroby

with Nekomentované

Správa podľa § 21 ods. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa: REGIA TT, spol. s r.o.

Predmet zákazky: Obstaranie vysokozdvižných zariadení do výroby – REGIA TT, spol. s r.o.

Hodnota zákazky: 7 980,00 EUR bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a čísla týchto oznámení: Netýka sa

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: 25.10.2013, 17698 – WYT, Vestník č. 209/2013

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Netýka sa

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: Netýka sa

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Netýka sa

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

VÍNO SERVICE s.r.o.,
Tokajská č. 185/23,
076 31 Viničky

Zdôvodnenie:

Dvaja uchádzači predložil v elektronickej aukcii najlacnejšiu ponuku, avšak víťazom sa stal uchádzač ktorého ponuka bola na serveri zaevidovaná ako prvá.

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: Netýka sa

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Netýka sa

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Netýka sa

2013-10-25