Verejné obstarávanie: Technológia na spracovanie červeného hrozna

with Nekomentované

Správa podľa § 21 ods. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa: REGIA TT, spol. s r.o.

Predmet zákazky: Technológia na spracovanie červeného hrozna – REGIA TT, spol. s r.o.

Hodnota zákazky: 94 100,00 EUR bez DPH

Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka

Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a čísla týchto oznámení: Netýka sa

Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení: 23.10.2013, 17506 – WYT, Vestník č. 207/2013

Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu: Netýka sa

Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: VIN.TECH s.r.o., Holubyho 27, 902 01 Pezinok

Odôvodnenie vylúčenia:

Uchádzačovi bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie cenovej ponuky, nakoľko pri kontrole technických parametrov uchádzačom ponúknutej termotransferovej tlačiarne etikiet bolo zistené, že táto nespĺňa požadované technické parametre, konkrétne rýchlosť tlače. Uchádzač bol vyzvaný na doplnenie technických parametrov ponúkanej termotransferovej tlačiarne etikiet SATO cx410 a to konkrétne o rýchlosť tlače.

Uchádzač vo vysvetlení cenovej ponuky uviedol, že ponúkaný výrobok bol v ponuke označený nesprávnym názvom a uviedol iný typ výrobku aj výrobcu. Vysvetlením cenovej ponuky došlo k jej zmene, čo je v rozpore s § 42 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.“ Obstarávateľ preto vylúčil cenovú ponuku uchádzača v zmysle § 42 ods.5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku, ak b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2“

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: Netýka sa

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:

VÍNO SERVICE s.r.o.
Tokajská č. 185/23
076 31 Viničky

Zdôvodnenie: uchádzač predložil najlacnejšiu ponuku.

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: Netýka sa

Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k): Netýka sa

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2: Netýka sa

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: Netýka sa

2013-10-23